No Banner to display

No Banner to display

No Banner to display

„Modernizacja” – proszę czekać ! – część 7 – ostatnia

Wszelkiego rodzaju inwestycje, zarówno te kolejowe, jak i wiele innych muszą zostać wykonane przez odpowiednią kompetentną kadrę pracowników, zatrudnionych na różnych szczeblach, jak i wysoko wyspecjalizowany sprzęt budowlany. Tę część artykułu chciałbym poświęcić właśnie tym dwóm aspektom.

W pierwszej kolejności skupię się na sprzęcie budowlanym. Jak większość osób wie, każda inwestycja wymaga nakładu różnego typu sprzętu budowlanego. Budowa stadionu, galerii handlowej będzie znacząco różniła się od budowy lub modernizacji linii kolejowej. Oczywiście jest pewna gama sprzętu budowlanego, która na każdej budowie jest taka sama. Bez koparek, spychaczy, samochodów ciężarowych, dźwigów niemożliwe będzie zbudowanie czegokolwiek. Do maszyn przeznaczonych specjalnie do budowy i modernizacji linii kolejowych zaliczyć można między innymi: podbijarki, szlifierki torowe, palownice, dźwigi kolejowe itp. Tego typu maszyny są bardzo drogie i na polskim rynku branży budowlanej nie ma zbyt wielu firm, które dysponują odpowiednią ilością takiego sprzętu. Dla przeciętnego człowieka, zewnętrznego obserwatora posiadanie tego typu sprzętu jest normą i każdy szanujący się Wykonawca winien posiadać odpowiedni park maszyn budowlanych. Jednak, ogłaszane w ostatnich czasach przetargi, przynoszą na etapie ich rozstrzygania informacje, że mnóstwo firm staruje w różnego typu konsorcjach by sprostać w teorii wymaganiom narzuconym przez Zamawiającego. Inwestor narzuca przedłożenie dokumentów związanych z posiadanym sprzętem budowlanym. Między innymi na tej podstawie oraz po analizie innych czynników wybierani są Wykonawcy. Jednak sytuacja na poziomie składania ofert do przetargu, a późniejszą inwestycją bardzo często ulega zmianie. Rzadko się zdarza by ilość maszyn i innego sprzętu budowlanego podawana w przetargu była adekwatna do stanu w momencie rozpoczęcia budowy. Stąd wyłoniony Wykonawca często zatrudnia Podwykonawców by wykonać powierzone zadanie. I dobrze jest, jeśli zarówno Wykonawca, jak i jego Podwykonawcy posiadają odpowiedni sprzęt w wystarczającej ilości by z sukcesem zakończyć inwestycje. Niestety nie zawsze jest tak „kolorowo”, jakby się mogło wydawać. Bywały, są obecne i z pewnością będą w przyszłości sytuacje, kiedy przetarg wygrywa przysłowiowo „firma teczka”, która zatrudnia praktycznie 100% Podwykonawców. Wówczas taka inwestycja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem nieukończenia w terminie lub praktycznie z góry skazana na niepowodzenie. W Polsce w ostatnim okresie stwierdzono kilka takich sytuacji, z czego najgłośniejszym była afera związana z hiszpańską firmą FCC Construccion S.A., wykonującej prace na linii E59 na odcinku Poznań – Czempiń. Brak postępu prac, ogromne opóźnienia oraz niewystarczająca ilość sprzętu i kompetentnego personelu spowodowały, że Inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązały umowę i „wyrzuciły” Wykonawcę z budowy.

Wspomniana wyżej sytuacja zatrudnienia Podwykonawców jest obarczona ryzykiem związanym z odpowiednią koordynacją prowadzenia inwestycji. Każda firma chce jak najszybciej wykonać powierzone zadanie by w późniejszym terminie podejmować się innych inwestycji. I tu ważna jest nie tylko ilość posiadanego sprzętu budowlanego, ale także kompetentna i wykwalifikowana załoga począwszy od robotnika budowlanego, przez majstra, na kierowniku robót / budowy skończywszy. Jak jednak ocenić kompetencje pracowników? Jak stwierdzić czy dana osoba będzie tą odpowiednią na danym stanowisku. Dla złożonych, skomplikowanych inwestycji, Inwestor zastrzega sobie prawo by kadra kierownicza posiadała odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia budowlane w zakresie, w którym prowadzona będzie inwestycja.

W teorii zdobycie uprawnień budowlanych wydaje się być łatwą sprawą. Dla wielu osób praca na budowie może być wystarczająca by nabyć odpowiednie uprawienia. Niestety polskie prawo nie pozwala na tak łatwe zdobycie uprawnień. I choć w 2014 roku doszło do tzw. „uwolnienie zawodów” polegającym na większej dostępności do wybranych zawodów, pewne wymagania pozostały niezmienne. Poza odpowiednią praktyką na budowie (związaną bezpośrednio z pracą na budowie) poświadczoną przez kierownika z uprawnieniami, należy zdać również państwowy egzamin ze znajomości procesów budowlanych opisanych nie tylko w Prawie Budowlanym, ale także w Rozporządzeniach towarzyszących, a w przypadku inwestycji kolejowych opisanych także w dokumentach zarządcy infrastruktury. Po pozytywnym wyniku egzaminu uzyskuje się stosowne uprawnienia budowlane, członek izby inżynierów budownictwa zgodnie z literą prawa uzyskuje tytuł samodzielnej jednostki technicznej i może kierować lub sprawować nadzór nad inwestycją. Osób z uprawnieniami budowlanymi jest sporo, jednak poza egzaminem ważne jest również doświadczenie zdobyte na różnych budowach, które ma wpływ na prowadzenie dużych, skomplikowanych inwestycji. Firmy budowlane muszą opierać się na osobach wykształconych zarówno w zakresie technicznym, jak i ekonomicznym, gdyż ważne jest prowadzenie inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną, jak i takie by inwestycja była dla firmy ekonomicznie opłacalna.

Obecnie sam przechodzę proces zdobywania uprawnień budowlanych, w dość wąskim zakresie specjalizacji, jakim jest automatyka kolejowa. Pozytywne zakończenie tego procesu będzie skutkowało możliwością prowadzenia samodzielnie danej inwestycji. Ważnym aspektem jest wejście w środowisko techniczne. Dzięki „uwolnieniu zawodów” jest to łatwiejsze niż kilka lat temu, jednak nadal bardzo trudne. Gros z osób orzekających o nadaniu uprawnień to osoby starsze, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do stwierdzenia przygotowania zawodowego młodych adeptów technicznych. Najważniejsze by na bieżąco uzupełniać luki pokoleniowe, szczególnie w bardzo wąskich specjalizacjach.

Przyszedł czas na podsumowanie całości artykułu dotyczącego procesu modernizacji linii kolejowej. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż przedstawione we wszystkich częściach aspekty są tymi najbardziej znaczącymi i bezpośrednio wpływającymi na czas i jakość wykonania inwestycji. Wszystko jest bezpośrednio związane z odpowiednio przygotowaną dokumentacją przetargową, a w późniejszym etapie dokumentacją projektową. By móc powiedzieć, że dokumentacja jest rzetelnie przygotowana, zgodnie z wiedzą techniczną konieczny jest wykwalifikowany personel, o kompetencjach którego napisałem kilka zdań w ostatniej części artykułu. Po wygraniu przetargu należy tak prowadzić inwestycje by spełnić wszystkie wymagania Inwestora, ale również osiągnąć zamierzony zysk dla swojej firmy. W spornych sytuacjach nieodzowna jest pomoc organu zewnętrznego, którym dla dużych inwestycji, zgodnie z procedurą FIDIC jest Inżynier Projektu. Ważnym aspektem jest dostrzeganie braków, nieprawidłowości po każdej ze stron. W dużych inwestycjach nie da się uniknąć błędów, dlatego szybkie i skuteczne reagowanie oraz bezstronne rozstrzyganie sporów jest ogromną umiejętnością, którą nabywa się z czasem. Budując lub modernizując obiekty czy to transportowe czy użyteczności publicznej najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo i życie ludzi, dlatego tak ważne jest przeprowadzenie skrupulatnych odbiorów technicznych, od których zależy wspomniane bezpieczeństwo, ale również trwałość inwestycji.

Oczywiście to krótkie podsumowanie nie oddaje w pełni wszystkich poruszonych w tym wieloczęściowym artykule aspektów. Niemniej liczę, że udało mi się wystarczająco naświetlić sprawy związane z procesem inwestycyjnym związanym z modernizacją linii kolejowej. Serdecznie dziękuję za poświęconą uwagę oraz z racji dużego rozstrzału czasowego w publikowaniu kolejnych części artykułu zapraszam do lektury wszystkich poprzednich jego części.

Autor:
Łukasz Piotrowski

Poprzednie części artykułu:

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6REKLAMY
Dobre Zamienniki Perfum | Praca dodatkowa |

Warning: require_once(/users/sh204231/www/1435pl/8736c3565e18c1603da9fe10e70c1825/SeoPilotClient.php): failed to open stream: No such file or directory in /users/0031/sh204231/www/1435pl/wp-content/themes/reporter/footer.php on line 30

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/users/sh204231/www/1435pl/8736c3565e18c1603da9fe10e70c1825/SeoPilotClient.php' (include_path='.:/usr/local/php56-cgi/include:/usr/local/php56-cgi/lib:/conf/php/php56/pear:/usr/share/pear') in /users/0031/sh204231/www/1435pl/wp-content/themes/reporter/footer.php on line 30